Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: První dny měsíce dzu l-hidždža a den Arafátu a jejich prospěšnost
Datum: 1. července 2022
Imám: dr. Usáma al-Deiri

Páteční kázání 1. 7. 2022 (1. dzul hidždža 1443 H)                                       dr. Usama al-Deiri

Mešita v Teplicích

 

První dny měsíce dzu l-hidždža a den Arafátu a jejich prospěšnost

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh dal některým dnům zvláštní význam. Jsou to období konání dobra a ještě více skutků uctívání a je to příležitost, jak se ještě více přiblížit k Alláhovi. K těmto požehnaným dnům patří také prvních deset dní měsíce dzu l-hidždža, který je posvátným měsícem. Těchto prvních deset dní Alláh zvolil mezi jinými jako významné dny mající zvláštní postavení. Odměna za skutky vykonané v těchto dnech se liší od odměny za jiné dny. Mocný a Vznešený Alláh stanovil tyto dny pro vykonání povinné velké pouti, která nemůže být vykonána jindy, což ještě umocňuje jejich speciální postavení a požehnání, které je s nimi spojeno. Mocný a Vznešený Alláh v Koránu přísahá při těchto dnech, jsou to dny zmiňované v súře al-Fadžr (Úsvit): „… při nocích deseti“. V súře al-Hidždž (Pouť) jsou označované také jako „známé dny“. Proto je každý muslim vítá a je připraven na získání požehnání a odměny. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nás k tomuto nabádal: „Nejsou žádné jiné dny, ve kterých by byly zbožné skutky Mocnému a Vznešenému Alláhovi milejší než tyto dny – tedy prvních deset dní.“ Zeptali se ho: „Posle Alláhův, ani džihád na cestě Alláhově?“ Odpověděl: „Ani džihád na cestě Alláhově kromě člověka, který se vydá sám se svým majetkem a nevrátí se ani s jedním.“

Během těchto požehnaných dní je vhodné velebit Mocného a Vznešeného Alláha, vykonávat co nejvíce skutků poslušnosti, jako je půst, dobročinný dar, recitování Koránu. Mezi těmito dny je také velký den, den Arafátu. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl, že nám tento den připomíná dědictví proroků – alajhim as-salátu wa-s-salám. V tomto dni věřící oslavují náboženské obřady proroka Abraháma – alajhi as-salám, vykoupení Ismaíla – alajhi as-salám – Všemohoucím Alláhem – chvála Mu. Obřady velké pouti se vykonávají podle proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam. Je to tedy velmi významné období, jedno z období naplněných dobrem a požehnáním a všeobjímající božskou laskavostí. Všemohoucí Alláh praví: „A má-li kdo v úctě obřady Alláhovy, je to známka bohabojnosti srdcí.“ (22:32) Tento velkolepý den si zasluhuje, abychom ho oslavovali, jak nám přikazuje Všemohoucí Alláh, který praví – chvála Mu: „A věru jsou v tom znamení pro každého člověka trpělivého a vděčného.“ (14:5) Den Arafátu je vrcholem celého požehnaného období, kterým je těchto prvních deset dní měsíce Dzu l-hidždža. Je to den velké pouti, která je nejvýznamnějším pilířem tohoto velkolepého uctívání a těší se nejvýznamnějšímu postavení. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Pouť je Arafát. Kdo se dostane na Arafát před úsvitem dne shromáždění, ten vykonal velkou pouť.“ Lidé stojí na jedné vyvýšenině, sledují je oči lidí ze všech koutů světa a touží po tom stát tam s nimi, aby vykonali rituály velké pouti, touží po milosti Všemohoucího Alláha, obrací se na Něj – chvála Mu – s pokorou, aby vyslyšel jejich prosby, prosí Alláha v tento velkolepý den, aby byli obdařeni štěstím a úspěchem na tomto i na onom světě.

Den Arafátu odráží jedinečný úkaz islámské jednoty, ke které nabádá a vyzývá k ní islám, islám přišel, aby uvedl význam jednoty do praxe. Všemohoucí Alláh praví: „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se! Pomněte dobrodiní Alláhova k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se – díky milosti Jeho – bratry; a byli jste již na okraji propasti ohnivé a On vás před ní spasil. A takto vám Alláh objasňuje Svá znamení – snad budete správně vedeni.“ (3:103) Nejvznešenější projevy této jednoty se ukazují právě při tomto důstojném shromáždění všech muslimů ze všech koutů světa. Muslimové stojí v řadách vedle sebe, ve stejném oděvu, ukazují svou oddanost Všemohoucímu Alláhovi Jedinému, jedním hlasem provolávají: „Labbajka allahumma labbajka, labbajka lá šaríka laka labbajka, inna-l-hamda wa-n-ni’mata laka wa-l-mulk, lá šaríka laka.“ („Ó Alláhu, vyslyšel jsem Tvou výzvu, vyslyšel jsem Tvou výzvu, vyslyšel jsem Tvou výzvu, není nikdo Tobě rovný, vyslyšel jsem Tvou výzvu, Tobě patří chvála a milost i moc, není nikdo Tobě rovný.“) Nechávají za sebou tento svět, své tužby, všichni jsou služebníci Jediného Alláha, bratři shromáždění pro jeden jediný cíl a tím je uspokojení Všemohoucího Alláha – chvála Mu. Není rozdílu mezi bohatým a chudým, mezi bílým a černým, všichni stojí před Všemohoucím Alláhem, jsou si rovni jako zuby na hřebenu.

V den Arafátu se vyjevuje Všemohoucí Alláh se Svou milostí a odpuštěním pro Své služebníky.


Časy modliteb