Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: Co je oblíbené v den Arafátu
Datum: 8. července 2022
Imám:

Páteční kázání 8. 7. 2022 (9. dhúl-hidždža1443)                                               Mešita v Praze

 

Co je oblíbené v den Arafátu

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

 

Den Arafat je jeden z nejlepších Alláhových dní na zemi. Bylo mnoho výkladů, proč se tento den takto nazývá. Jeden z nich je, že když byli Adam a Eva posláni na zem, tak každý z nich sestoupil do jiného místa. Eva se ohlížela, kde je Adam a on zase hledal ji, až se setkali na tomto místě. Jiný výklad říká, že se tak nazývá proto, protože se tam lidé sejdou a poznávají jeden druhého. Také jeden výklad odůvodňuje tento název Arafat, že Džibríl (mír s nim) zde seznámil proroka Ibráhíma (mír s nim) s rituály poutě a tak vzniklo slovo Arafat od slovesa arafa: poznat.

Vyjmenujme tedy některé přednosti tohoto dne:

  1. Alláh Vznešený říká ve významu: „Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství.“ Tyto verše byly zjeveny našemu Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) při jeho poslední pouti v den Arafat a byl to pátek. Jeden ze židů řekl Umarovi ibn al-Chattábovi: „Ve vaší Knize máte verš, jenž recitujete, a kdyby byl seslán nám židům, brali bychom ten den jako svátek. Umar se zeptal o který verš jde. Na to muž odvětil: „Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství.“ Umar řekl: „Ano, poznali jsme den a místo kde byl zjeven...je to pátek o Arafatu.“ Od Ibn Habbán, který převyprávěl, že Džábir vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Nejlepší den ze všech dní je den Arafatu.“ Navíc přihodí-li se, že je den Arafat v pátek, pak se sešly dvě dobra dohromady. Také prosba je více vyslyšena, jelikož v pátek je hodina, kdy jsou prosby vyslyšeny a v den Arafatu Alláh hojně odpouští hříchy a ušetření z trestu pekelného. A dovršení náboženství se stalo v tento den z mnoha důvodů: Za prvé: muslimové nevykonali před tímto dnem pouť, i když jim to bylo dané, a tak vykonáním poutě dovršili své náboženství, jehož důležitým pilířem je právě pouť. Za druhé: Alláh navrátil zpět rituály poutě podle proroka Ibráhíma (mír s ním) a zavrhl přidružování. Za třetí: V tento den bylo přiděleno odpuštění, bez něhož není dobrodiní.

  2. Mezi přednosti patří, že Alláh přísahal při tomto dni v Koránu např. v súře al-Burúdž: Při svědkovi a dosvědčeném.“

  3. Půst v tento den odpustí hříchy...Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: Půst o Arafátu očišťuje od hříchů předešlého a následujícího roku.“

  4. Je to den, kdy se Alláh Nejvyšší pyšní svými služebníky, kteří stojí na planině Arafat. Ve výroku od Ajši (nechť je Alláh s ní spokojen), že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Není dne, ve který Alláh osvobozuje více lidí od ohně než na den Arafat. Přichází blíže a vyjádří Svou hrdost andělům, říkajíc: tyto lidi neodmítnu.“

  5. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říká: „Nikdy šajtán není tak malý, ponížený, a rozzlobený jako v den Arafátu.“ Proto Alláh také říká ve významu: „Satan je věru vaším nepřítelem, proto jej pokládejte i vy za nepřítele svého!“

Jak by tedy muslim měl využít dary tohoto dne?

  • Držením půstu v tento den, není-li dotyčný poutníkem.

  • Hojným vzpomínáním na Alláha tahlílem, takbírem a tahmídem (lá iláha illa Alláh, Alláhu akbar a alhamdullilláh) a zvláště pak opakováním šahády neboť tauhíd a vyznání jedinečnosti Alláha je jádro našeho náboženství, které bylo v tento den dovršeno. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: Nejlepším dnem, kdy se dělá prosba, je den Arafatu a nejlepší slova, která jsem kdy vyslovil já i proroci předešlí jsou: lá iláha illa Alláh wahdahu lá šaríka lah...lahu l-mulku wa lahu l-hamdu wa huwa alá kulli šaj´in qadír.“

  • Dále vyvarováním se zakázaného zvláště v tento den. Řekl Ahmad, že Ibn Abbás převyprávěl o Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), který řekl o dni Arafatu: „Je to významný den pro toho, kdo dokáže střežit svůj sluch, svůj zrak a chránit svůj jazyk.“

  • A protože v tento den nešetříme prosbami, tak nezapomeneme na naše bratry a sestry, neboť prosba za muslima v jeho nepřítomnosti je vyslyšena, jak víme ze slov Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam).
Časy modliteb