Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé…
Datum: 26. ledna 2024
Imám:

Páteční kázání 26. 1. 2024 (14. radžab 1445 H)    

Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé…

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V těchto požehnaných dnech jsme vstoupili do měsíce radžabu, jednoho z posvátných měsíců, jejichž význam stanovil Všemohoucí Alláh – chvála Mu: Zajisté počet měsíců u Alláha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Alláhově v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné – a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé.“ (9:36)

Všemohoucí Alláh zcela zakázal jakoukoli křivdu vůči jednotlivci i obecně. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl v posvátném hadísu: „Služebníci moji, zakázal jsem si křivdu a zakázal jsem ji i vám. Nečiňte si tedy vzájemně zlé…“ (podle Muslima) Potvrzuje, že je zakázáno páchat zlo na určitých místech a v určitých obdobích nebo časech, k nimž patří i posvátné měsíce, o kterých Všemohoucí Alláh – chvála Mu – říká: Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé.“ Abdulláh ibn Abbás – radija lláhu anhumá – ve svém výkladu k tomuto verši říká: „Týká se to všech, ale speciálně určil čtyři měsíce, které jsou posvátné, jejich posvátnost je umocněna, hřích spáchaný v těchto měsících je ještě horší než v jiných, a naopak za zbožné skutky je ještě větší odměna.“

Věřící si musí zakázat cestu, která by ho vedla k páchání křivd. Musí se vyhýbat neposlušnosti a zakázaným věcem, jako jsou pomluvy, urážky, lži, křivému obviňování, zabývání se věcmi, které mu nepřísluší, pohledu na zakázané a hříchům páchaným v soukromí. Musí se také vyvarovat křivdám páchaným na někom jiném a porušování práv druhých, útoku na to, co bylo vyhrazeno jen jim, obírání druhých o majetek, který jim náleží, a zpřetrhání příbuzenských vztahů. Toto vše jsou křivdy, které člověk páchá sám proti sobě.

Kdo se něčeho takového dopustí, musí se rychle kát Alláhovi a okamžitě přestat s tím, co dělá sobě či druhým. Musí vrátit každému, co mu náleží, než bude pozdě. Dnešek je určen pro činy a ne zúčtování, zítra přijde zúčtování a nebude již čas na činy. Varuji před tím, aby se někdo ocitl mezi těmi, kdo nemají nic, kdo zbankrotovali, v tom smyslu, jak o tom hovoří Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Víte, kdo je to bankrotář?“ Odpověděli mu: „Bankrotář je ten, kdo nemá ani dirham, ani žádný jiný majetek.“ Prorok řekl: „Bankrotář z mého lidu je ten, kdo v Soudný den předstoupí se všemi modlitbami, půstem, almužnou, ale přitom osočil toho a toho, pomluvil toho a toho, prolil krev toho, zbil toho a to mu ubere z jeho dobrých skutků tuhle a tamhle, až mu nezbudou žádné dobré skutky, kterými by odčinil své hříchy, a hříchy těch, vůči kterým se provinil, budou pak přidány k jeho účtu a bude uvržen do Ohně pekelného.“ (podle Muslima)

Nechť si nemyslí nikdo, kdo páchá křivdu, že unikne. Křivda znamená temnotu a je povoleno zničit tyrany a uzurpátory a zbavit se jich. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Mocný a Vznešený Alláh dává tyranovi odklad, ale jakmile se ho zmocní, již Mu neunikne.“ Pak zarecitoval: Takový je zásah Pána tvého, když města zasahuje, jež nespravedlivá jsou. A zásah Jeho věru bolestný je a prudký!“ (11:102) (podle Muslima)

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Přísahám při třech věcech a řeknu vám něco, co si dobře zapamatujte… je-li na někom spáchána křivda a on je přesto trpělivý, Alláh mu to přidá ke cti.“ (podle at-Tirmídhího a Ahmeda)

Radžab je měsícem požehnání, kdy bylo rozšiřování území islámu a Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – zvítězil u Tabúku jen tím, že nepřítele zastrašil. V tomto měsíci zvítězili muslimové u Jarmúku a Saladin v tomto požehnaném měsíci dobyl Jeruzalém.

 


Časy modliteb