Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: Jak přivítat ramadán
Datum: 8. března 2024
Imám:

Páteční kázání. 8. 3. 2024 (27. ša´bán 1445 H)                                                                     

Jak přivítat ramadán

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Za několik dní přivítáme milého, ctěného hosta, kterého věřící oslavují, radují se, když se na obloze objeví srpek nového měsíce. Jak by ne, když je to měsíc, ve kterém Alláh poctil lidstvo tím, že vyslal toho nejlepšího pozemšťana, Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam. Je to měsíc, ve kterém Alláh pozvedl národ Muhammada tím, že ho zmínil, a tato zmínka je věčná a pocta trvalá, neboť je ve Vznešeném Koránu. Jak tedy přivítat ramadán? K dobrému přivítání ramadánu je třeba několika věcí:

Je třeba si být vědom toho, jakou cenu má tento čas a co nám přináší. Všemohoucí Alláh praví: „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (2:185) Během požehnané noci Alláh seslal Svou nejctěnější Knihu. Všemohoucí Alláh praví: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní.“ (97:1-5) Ano, noc Úradku je lepší než tisíc měsíců. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – k tomu řekl: „Kdo se za noci Úradku modlí s vírou a doufaje v odměnu, tomu Alláh odpustí předešlé hříchy. Kdo se připraví o její dobro, ten o něj zůstane připraven.“

V tomto měsíci nám Alláh přikázal půst, když praví: „Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí!“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – k tomu říká: „Kdo se během měsíce ramadánu postí s vírou a doufaje v odměnu, tomu budou odpuštěny předešlé hříchy.“

Bratři muslimové, ramadán se přiblížil, buďte zvěstovateli dobrých zpráv. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Jakmile nastane první noc ramadánu, otevřou se brány Ráje a žádná z nich se nezavře. Brány Pekla se zavřou a žádná z nich se neotevře. Ďábel je spoután. Volající volá: ‚Kdo konáte dobro, pokračujte v tom. Kdo činíte zlo, přestaňte!‘ Na Alláhovi je záchrana před Ohněm pekelným. A takto každou noc.“

Vítáme ramadán s touhou po něm a s prosebnými modlitbami, abychom se ho dočkali, zvěstováním dobrých zpráv a s blahopřáním, že ramadán nadešel, stejně jako zvěstoval tuto dobrou zprávu Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – svým druhům: „Přišel k vám ramadán, požehnaný měsíc.“ (Prosme za náš lid v Gaze, aby byl zachráněn, a přejme jim sílu a jejich mučedníkům přejme, ať jsou přijati.)

Služebníci Alláhovi, dožít se ramadánu je požehnání, které vyžaduje, abychom vyjadřovali svou vděčnost Alláhovi, že nám dopřál dožít se ho, být svědky tohoto velkého dobra. Kolik z muslimů, z našich příbuzných, sousedů, přátel se s námi postilo během minulého ramadánu a už s námi nejsou. Nám toto Alláh dopřál, dočkali jsme se měsíce ramadánu.

Dobrou přípravou na ramadán je naučit se pravidla půstu a přerušení půstu čtením a posloucháním. V naší době není nic jednoduššího než toto dělat ve volných chvílích, abychom se postili dobře obeznámeni o pravidlech půstu a nedopouštěli jsme se ničeho, čeho se máme vyvarovat. Také je dobré číst Korán a modlit se v noci. Je také třeba být odhodlán a pojmout dobrý úmysl, posilovat tento záměr a odhodlání k půstu a nočním modlitbám během ramadánu, dobře využívat požehnaný čas, který nám dává, a veškeré činy konat s dobrým úmyslem.

K tomu nejlepšímu, co můžeme dělat, s příchodem ramadánu, je kát se ze svých hříchů. Kajícník je jako člověk, který nespáchal žádný hřích. Mnozí lidé, kteří se postí, jen hladoví a žízní, mnozí lidé, kteří se v noci modlí, jen ponocují, jsou unaveni a půst je pro ně utrpením. Jestliže se postíte, tak se vyvarujte nepřístojnému chování, nedělejte kolem toho hluk. Půst není jen o jídle a pití, znamená to také zanechat nepěkné mluvy a nepřístojného chování. Kdo nepřestane říkat nepravdy a řídit se jimi, nemusí se ani postit. Takový půst Alláh nepotřebuje.

Půstem se učíme ctnosti a cudnosti. Cudnosti intimních partií i úst. Cudnosti v jídle i touze. Půstem se učíme trpělivosti. Půst je polovinou trpělivosti. Trpělivostí dosáhneme úspěchu. V půstu je zdraví a uzdravení, milost, dávání a štědrost, náklonnost k chudým.

Sepsané cíle se obvykle uskuteční. Čas ramadánu je vzácný a kdybychom si možná sepsali naše cíle, zapisovali naše skutky, vypracovali plán, harmonogram dní a hodin ramadánu, napsali si do tabulky plánované skutky: půst, modlitbu, noční modlitbu, připomínání si Alláha, prosebné modlitby, almužnu, čtení Koránu, udržování příbuzenských vztahů, dobré vztahy se sousedy, vzdělávání se a učení, pomoc potřebným, obklopení se vším, co je chvályhodné, upuštění od všeho, co je nepěkné, pak bychom mohli zúčtovat sami se sebou, změřit, jak jsme si vedli, zjistit, kde máme rezervy, a maximálně využít svůj čas.


Časy modliteb