Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: Dobročinný dar (sadaqa) je důkazem
Datum: 3. května 2024
Imám:

Páteční kázání 3. 5. 2024 (24. šawwál 1445 H)                                            

Dobročinný dar (sadaqa) je důkazem

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dobročinný dar je důkazem. Odkazuje na upřímnost a sílu víry člověka, který dar dává. Když člověk dává dobročinný dar kvůli Alláhovi, potvrzuje svá slova svými činy. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Dobročinný dar je důkazem.“ (podle imáma Muslima) Je důkazem víry věřících a kdo jej dává, ukazuje na opravdovost a upřímnost své víry.

Dá se očekávat, že dávajícímu Alláh vynahradí, co daroval. Všemohoucí Alláh praví: „… A cokoli rozdáte jako almužnu, On vám to vynahradí – a On nejlepší je ze všech uštědřujících.“ (34:39)

Všemohoucí Alláh – chvála Mu – dobře ví, co dávající dává. Všemohoucí Alláh praví: Ať dáte almužnu na jakékoliv vydání nebo ať učiníte jakýkoli slib obětní, Alláh o tom věru ví.“ (2:270)

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nás vedl k tomu, abychom rádi dávali almužnu, objasňoval, jak je to dobré a jak velká odměna z toho plyne a jaký vliv to má na jednotlivce i společnost. Všemohoucí Alláh praví: Ti, kdož vydávají jmění své na stezce Alláhově, jsou podobni zrnu, z něhož vyrůstá sedm klasů, z nichž každý má sto zrn. A Alláh mnohonásobně odplácí tomu, komu chce, neboť Alláh, je velkorysý, vševědoucí.“ (2:261) A také: Jestliže dáváte almužny veřejně, je to krásné, jestliže však to činíte skrytě a dáváte chudým, je to pro vás lepší a vymaže vám to špatné skutky vaše. A Alláh je dobře zpraven o tom, co činíte.“ (2:271) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Alláhovi jsou nejmilejší ti, kdo jsou nejužitečnější pro druhé. Nejmilejšími činy pro Mocného a Vznešeného Alláha jsou takové, které udělají radost druhému muslimovi, pomohou mu z nesnází, nebo mu pomohou od dluhu či zaženou jeho hlad…“ (podle at-Tabaráního) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nás nabádal k tomu, abychom dávali almužnu, i kdyby to mělo být ještě méně než málo. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Dá-li někdo jako dobročinný dar něco, co se vyrovná jediné datli, z toho, co získal zákonným a povoleným způsobem, neboť Alláh přijímá jen to, co bylo získáno zákonným a povoleným způsobem, přijme to Alláh kladně a pak tento dar rozmnoží pro toho, kdo jej dal, podobně jako člověk, který chová hřebečka, dokud není velký jako hora.“ (podle al-Buchárího) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – ukazoval na nezbytnost solidarity a vzájemné pomoci a podpory v konání dobra. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo jde spát nasycen, zatímco jeho soused hladoví, a on o tom ví, tak nepatří mezi věřící.“ (podle Abú Jaalá a at-Tabaráního) Prorok radil Abú Dharrovi – radija lláhu anhu – takto: „Abú Dharre, když vaříš vývar, udělej ho hodně a splň svou povinnost vůči svým sousedům.“ (podle al-Buchárího)

Jakým způsobem je almužna prospěšná a co nám přináší:

1) Zháší zlobu Všemohoucího Alláha – chvála Mu, jak řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Tajně daná almužna zháší zlobu Všemohoucího Pána – budiž požehnán.“

2) Maže hříchy a chrání před Ohněm pekelným za ně, jak řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Almužna také zháší hřích, jako voda zháší oheň.“

3) Preventivně ochraňuje před Ohněm pekelným, jak řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Vyvarujte se Ohně pekelného, i kdyby to mělo být jen kousíčkem datle.“

4) Ten, kdo dává dobročinný dar, bude v Soudný den ochráněn stínem tohoto daru. Uqba ibn Ámir – radija lláhu anhu – vyprávěl, že slyšel Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – jak řekl: „Každý člověk je chráněn stínem své almužny, dokud nebude mezi lidmi rozsouzeno.“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se zmínil o tom, že mezi sedmi, které Alláh ochrání Svým stínem v den, kdy nebude žádného stínu, bude „člověk, který dal almužnu tajně tak, aby ani jeho levá ruka nevěděla, co dala pravá“. (v obou sbírkách správných hadísů)

5) V almužně se skrývá lék pro fyzické nemoci, jak řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Lečte své nemocné almužnou.“

6) V almužně se skrývá lék také pro neduhy na duši, jak řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Chcete-li obměkčit své srdce, nakrmte chudého a pohlaďte sirotka.“

7) Služebník Alláhův může dosáhnout pravé zbožnosti skrze almužnu, jak praví Všemohoucí Alláh: Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, co milujete…“ (3:92)

8) Za toho, kdo dává, se modlí andělé prosebné modlitby každý den na rozdíl od toho, kdo nedává. K tomuto Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Každý den ráno přichází dva andělé a jeden z nich říká: ‚Ó Alláhu, vynahraď tomu, kdo dává, to, co dal.‘ Druhý říká: ‚Ó Alláhu, nechť postihne zkáza toho, kdo nedává.‘“

9) Tomu, kdo dává almužnu, je požehnáno v jeho majetku, jak k tomu říká Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Majetek se nezmenší tím, že z něj dáme almužnu.“

10) Almužna je člověku ku prospěchu i po jeho smrti. Saad ibn Ibáda – radija lláhu anhu – přišel za Prorokem – salla lláhu alajhi wa sallam – a zeptal se: „Posle Alláhův, moje matka zemřela. Jaká almužna je nejlepší?“ Prorok mu odpověděl: „Voda.“ Nechal tedy vykopat studnu a řekl, že je pro Umm Saad.

11) Alláh znásobuje tomu, kdo dává almužnu, jeho odměnu, jak praví Mocný a Vznešený Alláh: Těm, kdož rozdávají almužnu, mužům i ženám, a těm, kdož poskytují Alláhovi krásnou půjčku, těm bude splacena dvojnásobně a dostane se jim odměny štědré.“ (57:18)

Almužna (dobročinný dar) se neomezuje na peníze nebo majetek, ale pěkné chování k vaší rodině je také almužnou, když zabráníme tomu, aby se někomu jinému stalo něco špatného, je to také almužna, když budeme přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné, je to také almužna, váš úsměv je také almužna, vaše odpuštění druhým je také almužna, vynakládání peněz na vaši rodinu je také almužna, učení vašich dětí a jejich výchova je také almužna, spoluúčast na jakémkoli dobrém činu, na kterém se podílí muslimská komunita, je almužna, a proto opravdu nepohrdejte žádným činem, který je vhodný.

 


Časy modliteb