Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: Prosebná modlitba pomáhá z neštěstí
Datum: 10. května 2024
Imám:

Páteční kázání 10. 5. 2024 (2. dhú l qa´da 1445 H)                                      

Prosebná modlitba pomáhá z neštěstí

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prosebná modlitba (dua´á) má u Všemohoucího Alláha velký význam. Všemohoucí Alláh – chvála Mu – nám přikázal, abychom se k Němu, Mocnému, Vznešenému, přibližovali pomocí prosebné modlitby, neboť je to jeden ze způsobů uctívání. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Prosebná modlitba je uctíváním.“ Pak zarecitoval: I pravil Pán váš: ‚Vzývejte Mne a Já vás vyslyším! Ti, kdo se pyšně povyšují nad uctívání, ti věru vejdou do Pekla, kde budou poníženi.‘“ (40:60) (podle Abú Dáwúda a at-Tirmídhího) Všemohoucí Alláh – chvála Mu – je za všech okolností Svým služebníkům nablízku. Všemohoucí Alláh praví: Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří – snad půjdou cestou správnou!“ (2:186) Kdo vždy za všech okolností prosí Všemohoucího Alláha, toho Alláh v každé věci vyslyší.

Není pochyby o tom, že prosebná modlitba pomáhá z neštěstí. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Boží záměr a prosebná modlitba se potkávají mezi nebem a Zemí, zápasí spolu a prosebná modlitba vyhrává.“

Prosebná modlitba pomáhá z neštěstí, pokud je věřící hluboce přesvědčen o tom, co mu Všemohoucí Alláh předurčil. Imám al-Ghazálí – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Věz, že z toho, co bylo předurčeno, je možné zvrátit neštěstí prosebnou modlitbou. Získání milosti od Milosrdného, Slitovného Alláha je jako štít, který nese jezdec na koni a odráží s ním šípy a takto spolu soupeří. Podobné je to s prosebnou modlitbou a neštěstím, které spolu zápasí.“

Když věřící prosí svého Pána, Všemohoucí Alláh ho vyslyší a dá mu to, oč prosí, pokud splňuje podmínky podle islámského práva, tedy mimo jiné pokud jeho obživa pochází z něčeho, co je povolené. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl Saadovi ibn Muázovi – radija lláhu anhu: „Saade, nechť tvá obživa pochází z něčeho, co je dobré, potom bude tvá prosebná modlitba vyslyšena.“ Otázka je, co uspokojí Všemohoucího Alláha – chvála Mu. A tedy nejlepšími prosebnými modlitbami jsou takové, které jsou v souladu s Koránem a hadísy, a také ty, které pochází od učenců a blízkých Alláhovi. Je pravdou, že díky prosebné modlitbě se člověku dostává užitku na tomto i na Onom světě, protože v prosebné modlitbě je přítomno srdce a pokora vůči Všemohoucímu Alláhovi – chvála Mu, což jsou nejzazší póly uctívání, tedy vědění a pokora vůči Všemohoucímu Alláhovi. Služebník Alláhův je služebníkem a Pán – chvála Mu – je pánem. Všemohoucí Alláh praví: Lidé, vy chudáci jste na Alláha odkázaní, zatímco On soběstačný je a chvályhodný.“ (35:15) Někdy člověka zasáhnou nesnáze a těžkosti a utíká se ke svému Pánu – Všemohoucímu, chvála Mu – a prosí Ho o záchranu, aby ho dostal z toho, co ho postihlo, neboť je hluboce přesvědčen o tom, že má Pána, který zlo odstraní, pokud ho poprosí a uchýlí se k Němu. Všemohoucí Alláh praví: Ten, jenž utištěného vyslyší, když k Němu se modlí, jenž zlo odstraňuje a činí z vás dědice na zemi – je ten božstvem nějakým vedle Alláha? Jak málo dbáte na připomenutí!“ (27:62) Je to právě Alláh, kdo poslouchá prosebnou modlitbu a přijímá ji, a On je Vznešený, nade vším stojící. Prorok Ibráhím – mír s ním – řekl: Chvála Alláhovi, jenž daroval mi přes stáří mé Ismaíla a Isháqa a Pán můj věru dobře slyší vzývání. Pane můj, učiň, abych dodržoval modlitbu já i potomstvo mé a vyslyš, Pane náš, mé volání!“ (14:39-40)

Jsou určité známky toho, že prosebná modlitba byla přijata. Ibn al-Džazarí – nechť je k němu Všemohoucí Alláh milostivý – vyjmenoval znaky přijaté prosebné modlitby: „… strach, pláč… a po té klid na duši, uklidnění, objevení vnitřní i vnější aktivity a lehkosti, jakoby člověk, který prosí, nesl na svých ramenou těžký náklad, kterého se zbavil.“

Věřící musí být přesvědčen o tom, co pro něj Alláh vybere, bez ohledu na následek. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Prosebná modlitba bude vyslyšena, pokud nebudete netrpěliví a nebudete říkat například: ‚Prosil jsem, ale má prosba nebyla vyslyšena.‘“ Je-li služebník Alláhův pevně přesvědčen, znamená to, že dobře smýšlí o Alláhovi, když pronáší svou prosebnou modlitbu, a ví, že Alláh zná to, co je skryté, a vybere Svému služebníkovi, co je nejlepší. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdykoli muslim poprosí – pokud nezhřešil a nezpřetrhal vztahy se svými příbuznými – tak je jeho prosba ihned vyslyšena, nebo je uschována pro Onen svět, anebo je ochráněn před ekvivalentem zla.“ Řekli: „Budeme tedy hodně prosit.“ Odpověděl: „Alláh má pořád co dávat.“

Většinou se lidé obrací na Mocného a Vznešeného Alláha a připomínají si Ho, když něco potřebují a postihne je nějaké neštěstí. Když se člověka dotkne něco zlého, tak hodně prosí. Potřeba si žádá prosbu. Prosebná modlitba vrací duši k Mocnému a Vznešenému Alláhovi díky pokoře a podvolení se, tím si Ho připomíná, což je nejvíce ctěný způsob uctívání. Takto postihlo neštěstí proroky – mír s nimi – pak ty, kteří se k Alláhovi přiblížili, a další jim podobné a další a další, neboť vrací duši, potřebnou, pokornou, k Mocnému a Vznešenému Alláhovi a zabraňuje jí, aby na Něho zapomínala.

Každý muslim by měl během těchto dní zesílit své prosby k Alláhovi v hodinách, kdy jsou vyslyšeny, když se klaní při modlitbě, před rozbřeskem, v pátek a v jiných časech, kdy jsou prosebné modlitby vyslyšeny.

 


Časy modliteb