Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Islámského centra v Praze, jeho historii a další aktuality.
Pražské Islámské centrum (Pražská mešita) sdružuje muslimy mnoha národností a je otevřené každému, kdo přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporuje integraci muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů K čemu slouží mešita Historie Pražské mešity Jak se chovat v mešitě Kdy je otevřeno Kde nás najdete Kontaktujte nás

Páteční kázání
Publikace
Galerie fotografií
Mešity a modlitebny
v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Mezináboženský
dialog
Archív aktivit
Inzerce
Odkazy
Název: Vliv uctívání na chování muslima
Datum: 26. červenec 2019
Imám: šejch Usama al-Deiri

Páteční kázání 26. 7. 2019 (23. dhul-qiʽda 1440 H)                                                          šejch Usama Aldiri

Mešita v Praze

 

Vliv uctívání na chování muslima

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh, chvála Mu, stvořil člověka kvůli jednomu velkému cíli, pro jeden ctnostný záměr. Všemohoucí Alláh pravil: „A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali.“ (51:56) Islámské právo se vyznačuje tím, že veškeré záležitosti života muslima propojilo poutem náboženského dogmatu, aby zlepšilo jeho chování v životě, uspořádalo jeho život v prvé řadě s jeho Stvořitelem, pak se sebou samým a pak se všemi lidmi. Uctívání zahrnuje náboženské povinnosti, které jsou pilíři islámu, a další způsoby uctívání, čímž dosáhne toho, že bude dodržovat dobré mravy při jednání s druhými. Toto je důležité zejména zde, v západních zemích. Prorok (sAs) řekl: „Byl jsem poslán, abych zdokonalil dobré mravy.“ Kdo se zamyslí nad těmito způsoby uctívání, zjistí, že muslima učí držet se při jednání s muslimy i nemuslimy v řeči i v jednání pozitivního vlivu, který zanechává uctívání v chování muslima, aby byla jeho duše očištěna i samotné jeho chování a aby byl povznesen díky svým mravům. Modlitba zabraňuje nemravnostem a věcem zakázaným, jak pravil Všemohoucí Alláh: „… vždyť modlitba odvrací od nemravnosti a věcí zavrženíhodných!“ (29:45) Prorok (sAs) řekl: „Koho modlitba neodvrátí od nemravnosti a věcí zavrženíhodných, ten se bude od Alláha jedině vzdalovat.“ (Velká sbírka at-Tabaráního) Povinný půst brání muslimovi dopustit se něčeho zakázaného a přemýšlet jen o svých tužbách, až se stane bohabojným, neboť půst usměrňuje chování muslima, v jeho životě se rozvíjejí dobré hodnoty, a proto Prorok (sAs) spojil své doporučení o bohabojnosti s doporučením týkajícím se dobrých mravů, když řekl: „Buďte bohabojní, ať jste kdekoli, konejte dobré skutky po té, co uděláte něco špatného, neboť ty druhé smažou ty první, a chovejte se dobře k lidem.“ Dalším, co potvrzuje dobrý vliv uctívání, je almužna, což je jeden z nejvýznamnějších způsobů očištění duše od lakomství, hrabivosti a sobectví a zasévá vědomí ctnosti, náklonnosti a milosti. Všemohoucí Alláh pravil: „Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ!“ (9:103) Pouť, kterou muslim vykonává a přitom snáší veškeré útrapy cesty, doufaje, že bude pouť požehnaná, vyžaduje od muslima, aby se choval dobře k lidem, pěkně mluvil, nechoval se prostopášně a nehádal se, jak pravil Všemohoucí Alláh: „… nechť zdržuje se žen, prostopášností a hádek během pouti!“ (2:197) Jednotlivé způsoby uctívání spolu dohromady nesou významy, jako je jednota, společenství, rovnost, sblížení, soulad, přátelské chování a náklonnost, a odstraňuje společenské rozdíly. Toto se uskutečňuje prostřednictvím páteční a společné modlitby, ve shromáždění muslimů při velké pouti, společenské solidarity dáváním almužny. Kdo chce poznat vliv uctívání na své chování v životě, musí nejprve pojmout správný úmysl s upřímnou oddaností Alláhovi, Všemohoucímu, chvála Mu.  Všemohoucí Alláh pravil: „A přitom jim bylo pouze poručeno, aby uctívali Alláha, zasvěcujíce Mu upřímně svou víru…“ (98:5) Je třeba, aby muslim činil vše pro Všemohoucího Alláha, aby sklidil ovoce uctívání, což se projeví na jeho duši, majetku i dětech. Prorok (sAs) se zmínil o člověku, který úpěnlivě prosí Alláha s dlaněmi obrácenými k nebi, ale přitom jí a pije zakázané věci, obléká se tak, jak je to zakázáno, živí se tím, co je zakázáno. Prosby takového člověka nebudou vyslyšeny. Tím nám chtěl Prorok (sAs) ukázat, že uctívání v islámu musí být spojeno se skutečným životem muslima, že uctívání nejsou jen nějaké zvyky, které člověk dodržuje, nebo rituály, které provádí, nejsou to jen pohyby, které jsou vidět a které vykonávají jednotlivé části jeho těla, ale jejich vliv musí být cítit uvnitř, musí jím být zahrnuty všechny části těla, musí jimi být propojeni všichni muslimové.

Ó Alláhu, ochraňuj muslimy všude na světě, dopřej této zemi i všem ostatním zemím stálé bezpečí.


Časy modliteb
islamstroy.com