Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: Prospěšnost skutků vykonaných v prvních deseti dnech měsíce dzú al-hidždža
Datum: 7. června 2024
Imám:

Páteční kázání 7. 6. 2024 (1. dhú l hidždža 1445 H)                                     

Prospěšnost skutků vykonaných v prvních deseti dnech měsíce dzú al-hidždža

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh stvořil anděly a z nich si zvolil Gabriela jako toho nejlepšího z nich. Stvořil lidi a zvolil si z nich proroky, aby z nich byli nejlepší. Všemohoucí Alláh si zvolil měsíce, z nichž si vybral měsíc ramadán, aby byl nejlepším z nich. Stvořil dny a dnešní den a dny následující jako ty nejlepší. V hadísu tradovaném podle al-Bazzára, který vyprávěl podle Džábira – radija lláhu anhu – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Nejlepšími dny pro Alláha je deset dní (z měsíce dhú al-hidždža).“

V hadísu podle Ibn Abbáse – radija lláhu anhu – který tradovali al-Buchárí a Muslim, Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Zbožné činy obecně jsou například připomínání si Všemohoucího Alláha, nebo almužna pro chudé a potřebné, laskavé chování k rodičům, udržování vztahů s příbuznými, modlitba, půst, noční modlitba, vyvíjení úsilí na cestě Alláhově, velká nebo malá pouť a další. Nejmilejšími činy pro Všemohoucího Alláha jsou ty, které jsou vykonávané během prvních deseti dní dzú al-hidždža.“ Jeho druhové se ho otázali: „Posle Alláhův, ani úsilí vykonávané na cestě Alláhově?“

Imám Ibn Hadžar – nechť je k němu Alláh milostivý – při výkladu hadísu Ibn Abbáse tradovaného podle Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – že není lepších činů než těch, které jsou vykonávané během prvních dní měsíce dzú al-hidždža, říká: „Protože se v nich scházejí hlavní způsoby uctívání, které jsou v čele všech způsobů uctívání, a tedy almužna, modlitba, velká pouť, půst. Všechny tyto čtyři může člověk vykonávat během těchto deseti dní. V ramadánu se může modlit, může dávat almužnu, postit se, ale nemůže vykonat velkou pouť.“

Prospěšnost těchto deseti dní se odráží v mnoha věcech, např.:

1) Všemohoucí Alláh při nich přísahá: Při úsvitu a při nocích deseti…“ (89:1-2) Ibn Abbás vysvětluje, že jde právě o prvních deset dní z měsíce dhú al-hidždža.

2) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – dosvědčil, že jsou to ty nejlepší dny na světě, jak bylo zmíněno v hadísu výše.

3) Nabádal, abychom během nich vykonávali zbožné činy – z úcty k času a místu.

4) Přikázal, abychom během nich pronášeli hodně slova jako „chvála Alláhovi“, „díky Alláhovi“, „Alláh je Převeliký“, jak to bylo tradováno podle Abdulláha ibn Umara – radija lláhu anhumá – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Není významnějších dní pro Alláha, ve kterých jsou mu zbožné činy nejmilejší, než právě těchto deset dní. Opakujte během nich tedy co nejvíce, že „není boha kromě Alláha“, „Alláh je Převeliký“ a „díky Alláhovi“.“

5) Mezi těmito dny je den stání na Arafátu, ve kterém Alláh dokončil náboženství a půst v tomto dni maže hříchy za dva roky. Je mezi nimi také den oběti, který je vůbec nejvýznamnějším dnem Prorokovy tradice. Pak den velké pouti, kdy se potkávají činy poslušnosti s činy uctívání jako nikdy jindy.

6) Je v nich obětování a velká pouť.

Mezi těmito dny je také den stání na Arafátu, významný den, kdy se Všemohoucí Alláh chlubí svými zbožnými služebníky před anděly, Všemohoucí Alláh pohlíží na své služebníky, mezi kterými jsou oddaní služebníci Alláha, pronášející prosebné modlitby, plačící, zlomení na půdě Arafátu, a Alláh – Mocný a Vznešený – se jimi chlubí před Svými anděly.

Význam těchto deseti dní se navyšuje právě tím, že je v nich zahrnut den Arafátu, den oběti, den velké pouti, kdy Alláh dokončil náboženství, seslal zásady islámské víry. Význam těchto dní se navyšuje tím, že v těchto různých dnech jsou přítomny rozmanité způsoby uctívání, které takto pohromadě svým významem převyšují ostatní.

Věřící by také měli co nejvíce rozdávat almužnu. Všemohoucí Alláh dává i za malý dar velkou odměnu. Mocný a Vznešený Alláh to dosvědčuje v Koránu: „… a z toho, co jsme jim uštědřili, tajně i veřejně rozdávají…“ (13:22)

My potřebujeme se ukázat před Všemohoucím Alláhem prostřednictvím činů, i kdyby vás postihlo nějaké neštěstí, řekněte: „Ó Alláhu, pomoz mi z těchto nesnází tímto mým činem (takovým a takovým), který Ti dávám.“ Ukažte se prostřednictvím svých činů v dobách hojnosti, Alláh se vám ukáže v dobách nesnází.

Je také dobré co nejvíce číst/recitovat Korán, neboť je to velmi významné připomenutí: A je to věru připomenutí pro tebe i lid tvůj, a budete ohledně toho dotazováni.“ (43:44)

 


Časy modliteb