Change
Muslimská obec v Praze
Mír s vámi! Vítejte na stránkách spravovaných Muslimskou obcí v Praze. Stránky přinášejí některé informace o pražské muslimské komunitě, o činnosti Muslimské obce v Praze, její historii a další aktuality.
Jsme otevření každému, kdo k nám přichází s dobrým úmyslem, za poznáním a s otevřeným srdcem. Podporujeme začlenění muslimů v ČR při zachování jejich identity.
Domů Muslimská obec v Praze
se představuje
Muslimové v ČR K čemu slouží
mešita
Jak se chovat
v mešitě
Dary Kontakty

Páteční kázání
Letáky o islámu
Mešity a modlitebny v ČR
Halal obchody a
restaurace
Výuka arabštiny
Archív aktivit
Mezináboženský dialog
Odkazy
Název: Den Arafátu a jeho význam
Datum: 14. června 2024
Imám:

Páteční kázání 14. 6. 2024 (8. dhu l-hidždža 1445 H) 

Den Arafátu a jeho význam

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh praví: A když provádíte běh z Arafátu, vzpomínejte Alláha poblíže místa posvátného! Vzpomeňte, že On vás uvedl na správnou cestu, zatímco předtím jste byli z těch, kdož bloudí.“ (2:198)

Přichází požehnaný den měsíce dhu l-hidždža, jeden z dní, při kterých přísahal Alláh ve Své Věčné Knize, den, pro který Alláh vyhradil velkou odměnu, větší než ve všech ostatních dnech roku, je to den, kdy Alláh zahrnuje své služebníky nepřebernou milostí, promíjí jim jejich hříchy a maže chyby a pochybení a zachraňuje je před Ohněm pekelným… Je to Den Arafátu, den, kdy pocítíme Alláhovu přítomnost, den štědrosti, odevzdání a velkorysosti. Je to zmenšená podoba Soudného dne, kdy lidé stojí na Arafátu, zbaveni všech věcí, všichni předstoupí před svého Mocného a Vznešeného Pána.

Den Arafátu je jedním z význačných dnů, které vyzdvihl Alláh ve Své Knize, když pravil – Mocný a Vznešený: „… aby podali svědectví o užitečných darech jim uštědřených a aby vzpomínali jména Alláhova ve dnech známých…“ (22:28) Ibn Abbás – radija lláhu anhumá – řekl: „Známé dny: desátý den měsíce dhú al-hidždžda – den Arafátu je jedním z deseti dní, při kterých přísahal Alláh, aby upozornil na jejich význam a hodnotu. Mocný a Vznešený Alláh praví: „… a při nocích deseti…“ (89:2) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Není lepšího činu, za který by byla větší odměna od Alláha, Mocného a Vznešeného, než je dobro vykonané v těchto deseti dnech.“ Zeptali se: „Ani boj na cestě Alláhově?“ Odpověděl: „Ani boj na cestě Alláhově. Jedině ten, kdo jde osobně a se svým majetkem a přijde o život i o majetek.“  (podle ad-Dáramího) V den Arafátu Alláh dovršil náboženství a naplnil dobrodiní. Umar ibn al-Chattáb – radija lláhu anhu – řekl: „Jeden z Židů řekl: ‚Kníže věřících, ve vaší Knize je jeden verš, který recitujete, a kdyby byl zjev en nám, vzali bychom si tento den (kdy byl zjeven) za svátek.“ Zeptal se: „Který je to verš?“ Odpověděl: Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství.“ (5:3)

Je dobré postit se v den Arafátu, protože je to jeden z devíti dní měsíce dhu l-hidždža, ve kterých Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – pobízel k půstu. Hunajda bin Chálid – radija lláhu anhu – vyprávěl podle své manželky, která vyprávěla podle některých manželek Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam: „Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se postil devět dní v měsíci dhu l-hidždža, v den ašúrá a tři dny v každém měsíci – první pondělí v měsíci a dva čtvrtky.“ Půst v den Arafátu je obzvláště významný, protože Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl, když se ho zeptali na půst v den Arafátu: „Je odčiněním hříchů za předchozí i následující rok.“

O významu prosebných modliteb řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: Nejlepší je prosebná modlitba v den Arafátu.“ O vysvobození z Ohně pekelného v den Arafátu řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Alláh nejvíce zachrání služebníka před Ohněm pekelným v den Arafátu.“ (podle Muslima ve sbírce správných hadísů) O chválení lidí Arafátu před anděly řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: Alláh chválí lidi Arafátu před anděly.“ O takbíru se zmiňují učenci a říkají, že se dělí na dva druhy: vázaný takbír po povinné modlitbě, který začíná za rozbřesku v den Arafátu až do posledního dne Miná, a neomezený takbír, který může být v různé časy, od prvního dne měsíce dhú al-hidždža, kdy Ibn Umar a Abú Hurajra – radija lláhu anhum – chodili na trh a pronášeli takbír a lidé ho po nich opakovali. Cílem bylo připomenout lidem, aby pronášeli takbír.

Každý muslim má příležitost využít dne Arafátu k očištění duše připomínáním si Alláha a prosebnými modlitbami, připomenutí si Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – v jeho situaci na tomto místě, pocit jednoty mezi muslimy a že jsou si před Alláhem všichni rovni, nikdo nemá navrch nad druhým v ničem jiném než v bohabojnosti, soulad, vzájemné poznání a láska mezi muslimy, když se setkají v poslušnosti k Alláhovi ve stejném oděvu, připomenutí si stanutí před Všemohoucím Alláhem v Soudný den, úplné podvolení se Všemohoucímu Alláhovi stáním na tomto místě, aniž bychom přesně věděli, proč stání právě na tomto místě a právě v tomto čase.

 


Časy modliteb